(Wetenschappelijke) achtergrond chroom-6:

De markt heeft een duidelijke behoefte: graag meer oplossingen en kennis over chroom-6. Chroom-6 Specialist springt hier vanuit een ruime ervaring met gevaarlijke stoffen op in. Lees hieronder meer informatie over wat chroom-6 is, en aan welke wetgeving moet worden voldaan.

Wat is chroom-6 eigenlijk?

Chroom-6 bindt zich altijd aan een andere stof, zoals zuurstof. Chroom-6 kan dus niet als puur chroom-6 voorkomen. Na deze eerste binding aan zuurstof, komt chroom-6 vooral voor als chromaat en dichromaat. Chromaat en dichromaat binden weer aan een andere stof, zoals zink. We spreken daarom altijd over een ‘chroom-6-verbinding’.Elke chroom-6-verbinding heeft een eigen kleur, aparte samenstelling en unieke eigenschappen. Chroom-6-verbindingen verschillen daarom bijvoorbeeld in hoe oplosbaar ze zijn in water. De mate waarin de chroom-6-verbinding oplost in water is belangrijk, want dat is van invloed op het risico voor de gezondheid.

(bron: https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/chroom-6)

Inspectie SZW: ‘Chroom-6 is een gevaarlijke stof’

Inspectie SZW stelt dat chroom-6 een gevaarlijke stof is, die na blootstelling op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade in de vorm van kanker of een nadelig effect op de voortplanting. Dit wordt ook wel een CMR-stof genoemd. CMR staat voor ‘carcinogeen’, ‘mutageen’ en ‘reproductietoxisch’. Aan het werken met CMR-stoffen zijn extra verplichtingen gesteld.

(bron: www.inspectieszw.nl/onderwerpen/chroom-6)

Verplicht voldoen aan Arbowetgeving

Conform de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit moeten werknemers beschermd worden tijdens het werken met gevaarlijke stoffen. De overheid wijst hierbij naar de ‘SZW-lijst met kankerverwekkende en mutagene stoffen’ (Staatscourant 2019, nr. 38). Chroom-6-verbindingen worden nadrukkelijk vernoemd in deze lijst. Kortom: hiermee geldt de wettelijke verplichting voor werkgevers en opdrachtgevers om personeel zo goed mogelijk te beschermen tegen deze stof en/of het vrijkomen daarvan tijdens bewerking.

(bronnen: https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2019-01-01, https://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2019-01-01, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-38.html)

Carcinogene Stoffen Richtlijn, opgesteld door de Europese Commissie (2004/37/EC)

Deze richtlijn vereist dat een gevaarlijke stof vervangen moet worden als dit technisch mogelijk is in het specifieke proces. Chroom(VI) is een stof met een zogenoemde non thresholdwaarde. Dit betekent dat het vanaf iedere blootstelling kankerverwekkend kan zijn. De Nederlandse overheid heeft besloten dat vanaf 1 maart 2017 de wettelijke grenswaarde(OEL) voor Chroom(VI) verlaagd is naar 1 μg per m3 lucht. Uit nieuwe Europese inzichten blijkt dat de oude wettelijke grenswaarden voor Chroom(VI)-verbindingen meer risico op kanker gaven dan eerder werd gedacht.

(bron: www.adinternationalbv.com/nl/2017/08/30/factsheet-wetgeving-chroomvi/)

 

Interessant? Deel deze pagina.